سیامک شهریاری - نایب رئیس دوم
حسین جوانبخش - نایب رئیس اول
کامبیز فرزادی - عضو هیات مدیره
هادی فرهنگی - عضو هیات مدیره

مدیر عامل شرکت صادراتی خشکبار مزرعه دست چین

محمدرضا حبیبی تنها - عضو هیات مدیره
امیر حسین زرگرزاده - عضو هیات مدیره
محمدعلی رضایی کمال آباد - عضو علی البدل
علیرضا سلجوقی - عضو هیات مدیره
محمدرضا طبیبی - عضو هیات مدیره
محمدامین حاج کاظمیان - بازرس
مجید ضرابیها - عضو علی البدل

حامیان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار