جلسه برگزار شده با آقای محمد مهدی برومندی در وزارت جهاد کشاورزیدر راستای بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته و ارائه گزارش اعضای مربوطه در ارتباط با مدیریت کاهش آفلاتوکسین محموله های پسته صادراتی به اتحادیه اروپا ، جلسه ای مورخ 1402/11/11 در محل سالن جلسات معاونت وزارت جهاد کشاورزی با حضور خانومها و آقایان محمد مهدی برومندی (معاونت امور باغبانی - معاون وزیر) ، هومن فتحی (وزارت جهاد کشاورزی – مدیر کل دفتر بین الملل) محمد رضا فرشچیان (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار - رئیس) ، امیر رضا توکلی (معاونت با غبانی – مشاور عالی معاون وزیر) ، داریوش سالم پور (معاونت باغبانی – مدیر کل امور میوه های گرمسیری و خشک) ، نرگس عبدلی (سازمان غذا و دارو – رئیس) ، ایرج ملکی (سازمان حفظ نباتات – مشاور و رئیس سازمان ) ، سعید ساروئی (دفتر توسعه صادرات – معاون مدیر فنی ) ، حسین هداوند (معاون مدیر کل دفتر گرمسیری) ، نازی بطائی (دفتر امور بین الملل – کارشناس) ، فرزانه علوی ( اتحادیه صادرکنندگان خشکبار) ، راس ساعت 10 صبح برگزار گردید.محوریت بحث و گفتگو در این جلسه ، در مورد وضعیت آفلاتوکسین در محموله های صادراتی پسته به اتحادیه اروپا و نیز بررسی موارد پیش نویس تهیه شده در اتحادیه صادرکنندگان خشکبار بود .
طبق اماری که خانم دکتر عبدلی از سازمان غذا و دارو ارائه کردند از تاریخ 1401/10/01 تا 1402/10/01 از 330 محوله ای که صادر شده 11 محموله ریجکت شده (در 6000 تن پسته صادر شده فقط 225 تن ریجکت شده)که آمار بسیار قابل قبولی برای کم شدن و کنترل میزان آفلاتوکسین در محموله های پسته صادراتی به اروپا می باشد.آقای فرشچیان اعلام کردند که این موفقیت در کنترل میزان آفلاتوکسین ، طی نامه ای رسمی به اتحادیه اروپا گزارش شود و آقای برومندی پیشنهاد ایشان را به جا و درست برآورد کردند و دستور انجام این کار را به گروه مربوطه ابلاغ کردند .
با توجه به آمار ارائه شده توسط سازمان غذا و دارو ، فرآیند عملیاتی کنترل آفلاتوکسین در پسته ایران رو به بهبود صد در صد است .
با توجه به اینکه ایران دسترسی به رسف دارد ، پیشنهاد شد از اتحادیه اروپا خواسته شود ، بار محموله های صادراتی به صورت رندوم بررسی گردد چون آمار حدود 4 درصد آفلاتوکسین در بار محموله های صادراتی به اتحادیه اروپا ، بسیار آمار قابل قبولی می باشد .
پیش نویس ارائه شده توسط سازمان حفظ نباتات مجدد مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد QR کد و شناسنامه دار کردن باغات پسته به پیشنهاد آقای فرشچیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار و تایید آقای برومندی به دلیل نبودن زیر ساختهای مناسب این کار ، از پیش نویس حذف گردید

حامیان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار